Wymagania

Wymagania i zasady oceniania

Poznanie teorii chroni przed długim dochodzeniem do wniosków, które można wyczytać z dobrych praktyk. Doświadczenie oraz ćwiczenia pozwalają nabyć wprawy w rozwiązywaniu zadań o różnym stopniu trudności.

Na czym polega ocenianie

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości oraz umiejętności w stosunku do efektów kształcenia, a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania. Podczas oceniania brane są również pod uwagę: zdolności, wkład pracy, motywacja do uczenia się, stosunek do przedmiotu, systematyczność i aktywność na lekcjach.

Przedmiotowy system oceniania
Podstawa programowa