Wymagania

Wymagania i zasady oceniania
Na czym polega ocenianie

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości oraz umiejętności w stosunku do efektów kształcenia w zawodzie technik informatyk, a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania. Bierze się również pod uwagę wkład pracy ucznia, jego zdolności, motywację do uczenia się, stosunek do przedmiotu, systematyczność i aktywność na lekcjach.

Elementy podlegające ocenianiu
 • prace pisemne (sprawdzian, kartkówka, test),
 • odpowiedź ustna,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • prace terminowe – zadanie domowe, referaty, projekty, prezentacje, itp.
 • umiejętność pracy na lekcji – aktywność,
 • prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji (zeszyt, sprawozdania),
 • prace nadobowiązkowe (m.in. konkursy, olimpiady, szkolenia, warsztaty).
Ogólne zasady oceniania
 • Każdy sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie (np. w związku z dłuższą nieobecnością) ma on obowiązek napisania jej w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem.
 • Ćwiczenia praktyczne są zadaniami wykonanymi podczas zajęć samodzielnie lub w dwuosobowej grupie, podczas których zazwyczaj można korzystać z różnych źródeł informacji. Ocena uzyskana z ćwiczenia praktycznego nie podlega poprawie, ale na jej wysokość ma wpływ nie tylko poprawność merytoryczna, lecz również zaangażowanie, pomysłowości czy też włożony wysiłek. Nauczyciel jednak może zaproponować wykonanie dodatkowego zestawu zadań, które mogą wpłynąć na ostateczną ocenę. Uczeń nieobecny na zajęciach z ćwiczenia praktycznego otrzymuje 0. Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wykonania ćwiczeń w innym terminie. W przypadku ćwiczeń przygotowujących do egzaminu praktycznego zawodowego ocena pozytywna jest zgodna ze skalą przyjętą na egzaminie zawodowym (próg 75%).
 • Prace pisemne typu kartkówka i test zawodowy nie zostają poprzedzone lekcją powtórzeniową. Kartkówka obejmuje zakresem maksymalnie trzy ostatnie tematy zajęć, natomiast test diagnozuje przygotowanie do części pisemnej egzaminu zawodowego i sprawdza wiedzę z zakresu podstawy programowej z danej kwalifikacji (większość testów ma charakter ćwiczeń wspomagających przygotowanie do egzaminu i nie podlega ocenie).
Ogólne zasady obowiązujące na zajęciach
 • W sali lekcyjnej obowiązuje regulamin bhp oraz regulamin pracowni.
 • Wymaga się prowadzenia zeszytu przedmiotowego (zeszyt raz na semestr podlega ocenie). Nie uznaje się zeszytów „wieloprzedmiotowych”.
 • Na zajęciach nie korzysta się z telefonów komórkowych (telefon należy schować).
 • Przed zajęciami (w trakcie sprawdzenia obecności) zgłaszamy swoje nieprzygotowanie. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku.
Sposób przeliczania % z form pisemnych (sprawdziany, testy, kartówki)
 • 100% – celujący
 • 90 – 99% – bardzo dobry
 • 70 – 89 % – dobry
 • 50 – 69% – dostateczny
 • 30 – 49% – dopuszczający
 • 0 – 29% – niedostateczny
Ocena śródroczna/roczna
 • Na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciel wpisuje do dziennika proponowaną ocenę śródroczną/roczną informując o niej uczniów.
 • Ocena śródroczna/roczna nie jest wynikiem średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, ale wskazaniem co do możliwego stopnia (przy założeniu, że uczeń uzyskał oceny z wszystkich sprawdzianów, kartkówek, testów, ćwiczeń etc. w danym semestrze).
 • Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż ocena przewidywana, jeśli wskazują na to oceny cząstkowe oraz uzyskał co najmniej 50% punktów na sprawdzianie podsumowującym.
 • Uczeń może uzyskać ocenę niższą niż ocena proponowana, jeśli zaprzestał aktywnej pracy na zajęciach.
 • Uczeń, który uzyskał ocenę proponowaną niedostateczny ma możliwość napisania sprawdzianu podsumowującego, w którym ujęte są zagadnienia z semestru I lub semestru I i semestru II (ocena roczna) o stopniu trudności przewidzianym przez program nauczania dla uzyskania oceny pozytywnej (umiejętności konieczne) – jest to szczególnie istotnie w przypadku przedmiotów przygotowujących do egzaminu zawodowego (każdy jednak przypadek rozpatrywany jest indywidualnie).
 • Ocena roczna jest wynikiem systematycznej całorocznej pracy.