Przeliczanie punktów na oceny

Podaj maks. ilość punktów:

OCENY PUNKTY
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny